قیمت انواع گوشی - صفحه 141 از 223 - قیمت بروز

شیوه شفافیت آرای نمایندگان در پارلمان اتحادیه‌ اروپا-قیمت انواع گوشی

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، شفافیت آرا نمایندگان و بهبود اوضاع بهارستانی‌ها شــفافیت به‌معنــای ارائــه‌ حــق اطلاعاتــی مــردم اســت، ارائــه‌ی اطلاعــات مناســب، در زمــان و قالــب مناســب، بــا کیفیــت مناســب، در محل مناسـب و برای مخاطب مناسـب، شـفافیت را محقق می‌سـازد.

شفافیت مجلس شورای اسلامی یکی از بخش‌های مهم شفافیت حاکمیتی است. به تاسی از فرمایش حضرت امام(ره) که فرمود: «مجلس خوب همه چیز را خوب می‌‌کند و مجلس بد همه چیز را بد می‌‌کند.» می‌توان گفت شفافیت مجلس شورای اسلامی به فراگیر شدن شفافیت در سایر بخش‌های حکومت می‌انجامد و باعث بهر‌ه‌مندی کل حاکمیت از مزایای شفافیت می‌شود.

فواید و مزایای شفافیت پارلمانی

نظـارت مردمـی، نظـارت احـزاب و نهادهـای سیاسـی، نظـارت رسـانه‌ها، کاهـش فسـاد، پاسـخگو سـاختن نماینـدگان، افزایـش آگاهـی، آمـوزش و گفتگـو دربـاره‌ی خیــر همگانــی، ملی‌تــر شــدن رفتــار نماینــدگان، تصمیم‌گیــری صحیح‌تــر مــردم برای انتخابـات آینـده، ایجـاد زمینـه بـرای بهبـود عملکـرد گروه‌هـای حمایت‌گـری از جمله مزایای شفافیت پارلمانی هستند.

شفافیت پارلمانی شامل شفافیت حوزه‌های بسیاری در مجلس از جمله مذاکرات مجلس، شفافیت‌ نظام مالی مجلس، هزینه‌های انتخاباتی نمایندگان، شفافیت روند‌های اداری مجلس، شفافیت جلسات کمیسیون‌ها و … است.

یکی از اصلی ترین و متداول‌ترین شاخص‌های شفافیت در صحن مجلس شفافیت آرا نمایندگان به طرح و لوایح مطرح شده در صحن است، زیرا که این آرا اگر در مسیر درست خود قرار داشته باشند نشان‌دهنده کارهای‌ کارشناسی و رویکرد یک نماینده در مواجهه با مسائل کشور هستند و آگاهی مردم از آراء وکلای خود در مجلس از حقوق مسلم آن‌هاست که باعث شکل‌گیری نظارت مردم بر عملکرد نمایندگان خود می‌شود.

با شفافیت آرا ، نمایندگان مجبور هستند به افکار عمومی به خاطر آرا خود پاسخگو باشند بنابراین فعالانه‌تر در رای‌گیری ها شرکت کرده و آرا خود را با دقت بیشتر و با توجه به مباحث کارشناسی و منافع ملی انتخاب می‌کنند.

یکی از مشکلات مجلس کنونی در ایران جدای از نوع رای نمایندگان به طرح‌ها و لوایح، عدم مشارکت فعالانه نمایندگان در رای‌گیری‌هاست که بارها مورد تذکر رئیس مجلس قرار‌ گرفته‌ است اما به دلیل محرمانگی فضا و نبود نظارت این مسئله همچنان ادامه دارد.

شفافیت آرا نمایندگان یک خوراک مناسب برای رسانه‌ها برای ارائه تحلیل های درست و ارزشمند از رفتار نمایندگان فراهم می‌کنند.  

ارائه این تحلیل‌ها در جامعه هم به بهبود رفتار نمایندگان کمک می‌کند و  هم دانش مردم نسبت به رفتار نمایندگان را برای انتخاب نمایندگان بهتر و صالح تر در ادوار مختلف مجلس بالا می‌برد. این موضوع  هم‌چنین باعث کاهش فساد در زمینه‌ی لابی‌گری‌ها و جلوگیری از خرید رای برخی نمایندگان توسط ذی‌نفعان بعضی طرح‌ها و لوایح مطروحه در مجلس می‌شود.

احزاب و گروه‌های سیاسی نیز در صورت شفافیت آرا می‌توانند عملکرد اعضا خود را تحلیل کرده و به فعالیت‌‌ نمایندگان عضو خود ساختار بهتری دهند که این موضوع باعث ارتقا سطح احزاب و عملکرد گروه‌های سیاسی خواهد شد.

بررسی شفافیت آرا نمایندگان در ایران و جهان

حق مردم در آگاهی از رای نمایندگان خود در مجلس در بسیاری از کشور‌های جهان مسئله‌ای عادی و پذیرفته شده‌است. در مجلس شورای اسلامی ایران نه تنها آرا نمایندگان به طور شفاف در هیچ سطحی منتشر نمی‌شود بلکه هیات رئیسه مجلس با شفافیت داوطلبانه‌ی آرا نمایندگان نیز مخالفت کرده و آن را برخلاف آیین‌نامه داخلی ‌می‌داند. این موضوع در حالی است که تجربه‌های جهانی حاکی از ضرورت این مسئله هستند و شفافیت آرا نمایندگان در بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نیز مورد تایید قرار گرفته و لازمه‌ی یک مجلس مطلوب بیان شده‌است.

در ادامه شفافیت آرا نمایندگان در پارلمان اتحادیه‌ی اروپا را به عنوان نمونه مورد بررسی قرار می‌دهیم.

پارلمــان اتحادیــه‌ی اروپــا از جملــه شــفاف‌ترین نهادهــای شــورایی در ســطح جهــان است، شــفافیت و دسترســی مــردم بــه اطلاعــات در ایــن نهــاد تنهــا محـدود بـه آراء نماینـدگان نشـده و بـه دیگــر عرصه‌هــای شــفافیت پارلمانــی نظیــر مشــروح مذا کــرات کمیســیون‌ها و پخـش زنـده‌ی آن هـا و …. نیـز تسـری یافتــه اســت. بــر اســاس آیین‌نامــه‌ی داخلــی پارلمــان اروپــا، رأی‌گیــری نهایــی پیرامـون هـر طـر ح یـا لایحـه در فرآینـد قانونگــذاری، همــراه بــا اســامی نماینـدگان یک روز پس از رای‌گیری منتشـر می‌شـود.

 

همان طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید در سامانه https://www.votewatch.eu/ مربوط به پارلمان اتحادیه اروپا، در قسمت طرح‌ها و لوایح، نام طرح به رای گذاشته شده در پارلمان به همراه جزئیات مربوط به تعداد حضار در موقع رای گیری، تعداد آراء، تعداد رای‌های موافق و مخالف و نموداری از این اطلاعات به چشم می‌خورد.

در قسمت مربوط به آرا در این سامانه آرا نمایندگان پارلمان به هر طرح با ذکر اسامی نمایندگان، کشور مبدا آن‌ها و گروه پارلمانی که نماینده در آن عضو می‌باشد قابل دسترس است.

این اطلاعات بسیار ارزشمند هستند و به وسیله‌ی آن می‌توان رفتار و عملکرد نمایندگان را مورد بررسی قرار داد. مردم می‌توانند با استفاده از این اطلاعات نماینده‌ی خود را مورد سوال قرار دهند و از اودر مورد آرایش توضیح بخواهند. این مسئله باعث می شود نمایندگان فعالیت ‌های خودرا با دقت و جدیت بیشتری انجام دهند تا توانایی دفاع از رفتار خود ار در برابر افکار عمومی داشته باشند. این موضوع در مرور زمان بهبود عملکرد نمایندگان و در نتیجه بهبود عملکرد کل پارلمان را به همراه خواهد داشت. هم چنین احزاب نیز با استفاده از این اطلاعات به بررسی عملکرد اعضا خود و بهبود فعالیت‌های حزبی خود می‌پردازند.

علاوه بر آن، این اطلاعات در هنگام انتخابات نمایندگان پارلمان بسیار مفید بوده و مردم می‌توانند واقع بینانه تر نماینده مورد نظر خود را با تطبیق شعار‌ها و عملکرد آن‌‌ها انتخاب کنند و تشکیل مجلسی مطلوب‌تر را رقم بزنند.

 

امید است این موضوع یعنی شفافیت آرا نمایندگان به عنوان یک مسئله محوری در بخش شفافیت مجلس در مجلس شورای اسلامی نیز حل و فصل شود و با تغییر آیین‌نامه داخلی مجلس به شکل یک قانون دائمی در مجلس درآید تا بدین ترتیب زمینه‌ساز شفافیت در سایر بخش‌های مجلس و نهاد‌های حاکمیتی کشور شود چرا که مجلس نهاد اصلی قانون‌گذاری در کشور بوده و توان و وظیفه خط‌مشی گذاری در تمام عرصه‌ها را دارا می‌باشد.

به گزارش خبرگزاری فارس، مخاطبان گرامی با ثبت سوژه‌ای در بخش «فارس من» با عنوان «شفافیت آرای نمایندگان مجلس» ، «ایجاد سامانه شفافیت آرای نمایندگان مجلس» ، «لزوم استفاده از تجارب بین المللی در برگزاری انتخابات و شفافیت آرای نمایندگان» ، «مردم خواستار شفافیت در آرای نمایندگان مجلس هستند» خواستار پیگیری این موضوع شدند.

انتهای پیام/ 

 

کدام دیپلماسی؟ قلدری آمریکا با 36 کشور جهان تنها ظرف یک هفته-قیمت انواع گوشی

گروه غرب از نگاه غرب خبرگزاری فارس: چند روز گذشته برای دیپلماسی آمریکا روزهای شلوغی بوده و کار روابط آمریکا با بیش از 30 کشور جهان به جایی رسیده که تنها طی یک هفته، تهدیدات، التیماتوم ها و تحریم هایی را متوجه آنها کرده است. 
مکزیک تازه ترین این اهداف است و آمریکا تک تک صادرات این کشور را هدف تعرفه ای  5 درصدی قرار داده که به تدریج تا 25 درصد افزایش پیدا می کند، تا جایی که مکزیک جریان مهاجران آمریکای لاتین به درون ایالات متحده را متوقف کند تا پرزیدنت دونالد ترامپ بتواند یکی از وعده های انتخاباتی خود را محقق کند. بگذریم که بیشتر این مهاجران حتی از مکزیک هم نیستند.
در طرف دیگر جهان گفته می شود که هند مجبور به انتخاب بر سر یک دو راهی شده است: یا خرید سیستم دفاع هوایی اس-400 روسی را لغو کند یا در قالب «قانون مواجهه با کشورهای متخاصم آمریکا از طریق تحریم ها» (ابزار واشنگتن برای واداشتن کشورها به همکاری) تحریم هایی متقبل شود.
ترکیه نیز با اولتیماتوم مشابهی مواجه شده است: بر این اساس این کشور یا باید از خرید سیستم اس 400 انصراف دهد  (چیزی که گفته می شود آنکارا تمرکز خود را بر انجام آن قرار داده است) وگرنه دسترسی خود را به برنامه خرید جت های جنگنده اف 35 از دست خواهد داد. این تهدید روز سه شنبه از سوی کاترین ویلبارگر  دستیار فعال وزیر دفاع آمریکا در امور امنیت بین الملل تکرار شد. آنکارا تاکنون حدود یک میلیارد و 250 میلیون دلار  برای خرید این جنگنده های بسیار گرانقیمت آمریکایی سرمایه گذاری کرده است، اما با توجه به اینکه قرار است تعداد زیادی از قطعات این جنگنده ها درترکیه ساخته شود، این سئوال هنوز بی جواب است که کدام کشور بازنده بزرگ تری خواهد بود.
از طرف دیگر اتحادیه اروپا اگر تلاش کند با استفاده از مکانیسم بشردوستانه غیردلاری خود برای دورزدن تحریم های آمریکا روابط تجاری با ایران برقرار کند، تمام کشورهای عضو آن ممکن است در معرض مجازات قرار گیرند.  گفته می شود کشورهای عضو اتحادیه اروپا که به سختی برای انعقاد قرارداد اتمی سال 2015 با تهران کارکرده اند، مکررا با همکاری خود موافقت کرده اند، اما این آمادگی را ندارند که به خواست ترامپ دست از تجارت با تهران بردارند. برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران روز سه شنبه تهدید کرد که آمریکا این کشورها را در قالب قانون مواجهه با کشورهای متخاصم از طریق تحریم ها  مورد تحریم قرار خواهد داد.
کوبا این سپربلای نویافته دولت ترامپ برای مقابله با حرکت های سوسیالیستی، خواستار حمایت از نیکولاس مادورو رئیس جمهورونزوئلا شده است.  مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا در دیدار روز سه شنبه خود از کانادا گفت که اوتاوا باید به «نفوذ منفی» هاوانا بر امور کاراکاس پایان دهد، گرچه نخست وزیر کانادا جاستین ترودو طی مخالفتی کم رنگ گفت که کوبا می تواند «نقش مثبتی» در حل بحران ونزوئلا ایفا کند.
32 کشور(با احتساب 28 عضو اتحادیه اروپا) تنها در یک روز هدف قلدری، تهدید یا تحریم آمریکا قرار گرفته اند. اقدامی که به اندازه چندین سال اعمال دیپلماسی قایق توپدار ارزش دارد و با امضای «یا راه من یا راه خروج» به سبک ترامپ، در چند ساعت شلوغ تلنبار شده اند.
تقریبا شکی نیست که اشاره به ایران (که «تقریبا حتمی است» پشت حملات اخیر به نفتکش ها در نزدیکی خلیج فارس قرار داشته)، چین (که هنوز «جسارت» خرید نفت ایران را به خود می دهد)، روسیه (که «احتمالا» آزمایش های هسته ای کم شدت را از سر گرفته است) و ونزوئلا ( که برکناری رئیس جمهور منتخب آن تنها نتیجه مورد قبول واشنگتن از گفتگو با اپوزیسیون است که مدت ها در انتظار آن بوده)  اقدام بعدی آمریکا خواهد بود. به سختی پیش می آید هفته ای بگذرد و دولت ترامپ نیم دوجین اتهامات و تهدیدات را علیه یکی یا تمام این کشورها مطرح نکند و بر همین منوال، این هفته نیز دولت ترامپ سخت در تلاش بوده است.
نفوذ آمریکا که در طول چندین دهه ایجاد شده غیرقابل انکار است: حتی اگر کشورهای متخاصم با این کشور به دلار آمریکا متکی و مسلما درتیررس پایگاه های نظامی فراوان این کشور در سراسر جهان قرار داشته باشند. ترامپ و محفل درونی تندروی او بیشتر از هر کسی مایل به هزینه کردن  این اعتبار برای عتاب و خطاب با هر کسی که در این صف جای دارند هستند.
در سناریوی بدترین حالت، ترامپ در حال کشاندن جهان به ورطه جنگ هایی ویرانگر است. در بهترین حالت او در حال هدر دادن این نفوذ است و دارد به متحدان و رقبای خود به یکسان نشان می دهد که یک جدایی  می تواند تنها راه خارج شدن از این رابطه سوء استفاده گرانه باشد.
نویسنده: راشا تودی
منبع: yon.ir/sJal5

انتهای پیام. 

 

نظرم درباره کاهش سهم سه درصدی دفاتر پخش منفی است / دولت ارزش افزوده ۹ درصدی را حذف کند-قیمت انواع گوشی


سید جمال ساداتیان با انتقاد از کاهش سهم سه درصدی دفاتر پخش از فروش آثار سینمایی گفت: امیدواریم دولت در حذف ارزش افزوده ۹ درصدی به سینما کمک کند.

توصیه شیطان به حضرت نوح (ع) چه بود؟ + فیلم-قیمت انواع گوشی


حجت الاسلام والمسلمین حائری زاده با اشاره به رفتار‌های صحیح اجتماعی درباره رعایت حدود شرعی محرم و نامحرم می‌گوید.

فراخوان جذب طرح‌های فرهنگی ـ هنری مسجدی‌های تهران-قیمت انواع گوشی


فراخوان ایده‌های فرهنگی و هنری در موضوعاتی همچون آموزش و پژوهش، هنرهای تجسمی، فضای مجازی و کارآفرینی فرهنگی از سوی ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان تهران اعلام شد.

انتقاد کارگردان سینما از ولخرجی برخی آقازاده ها/فیلم جواد رضویان به اکران عید فطر نرسید/ آیا دستمزد 800 میلیونی بازیگر «برادرجان» صحت دارد؟-قیمت انواع گوشی


برترین اخبار سرویس فرهنگی مورخ دوازدهم خرداد ۹۸ در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.

همراه با فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی در چهار روز تعطیلات آخر هفته/پخش فیلمی با بازی امین حیایی از شبکه سه سیما-قیمت انواع گوشی


«قیام»، «روشنایی حقیقی»، «رگبار» تعدادی از فیلم های سینمایی و تلویزیونی پایان هفته هستند.

فراخوان نهایی تشکل‌های انقلابی اسلام ناب ۹۸ اعلام شد-قیمت انواع گوشی


فراخوان نهایی تشکل‌های انقلابی، دانشجویی و حوزوی جهت ثبت نام در دوره معرفتی تشکیلاتی اسلام ناب با محوریت آموزش منظومه معارف اسلام ناب مبتنی بر اندیشه امامین انقلاب اسلامی اعلام شد.

مداحی حماسی ميثم‌مطیعی علیه آل سعود در اربعین شهدای‌حجاز + فیلم-قیمت انواع گوشی


فایل تصویری مداحی حماسی ميثم‌مطیعی علیه آل سعود در اربعین شهدای‌حجاز را در اینجا دریافت کنید.

تلویزیون برای تعطیلات پایان هفته چه برنامه‌هایی دارد؟-قیمت انواع گوشی


شبکه‌های سیما به مناسبت فرا رسیدن ۱۴ خرداد سالگرد رحلت رهبر کبیر انقلاب، قیام خونین ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ و عید سعید فطر ویژه برنامه‌هایی را تولید و آماده پخش کرده است.کد آمار